Unlock A57AU(4+64) CPH2387, A57 CPH2387 Khóa Mạng

  • Date: 03 Dec 2023
  • Publisher: admin

A57AU(4+64) CPH2387

Unlock A57AU(4+64) CPH2387, A57 CPH2387 unlock Code

Chúng tôi nhận Unlock A57AU(4+64) CPH2387 Khóa mạng, hoặc sim không hợp lệ (không có ô nhập mã) thời gian gửi imei từ 10-30 phút cũng có những trường hợp cần đến vài giờ. Nhưng đơn giản bạn chỉ cần gửi imei và ngồi chờ kết quả, có thể nhận trực tiếp hoặc từ xa qua (kết nối zalo)

z4939014681402_e7fa119b6b46a5d245630803f6974819

z4939017852317_69314b0c699ecd2a753421f5d1f71100

z4939017856574_2bab74ec64b1783add5957537185add3

Brand: OPPO
Model: A57AU(4+64)
Color: Glowing Black
RAM: 4GB
ROM: 64GB
IMEI1: 8657750605*****
IMEI2: 8657750605*****
PCB: 0021336027080335********
Adaptor SN: 5474180B791H123011BC*******
Battery SN: 9561396I934NAP923228621008941
Software Version: V4.2
Product Version: V2.7
Project No: 21336AUVF
Material No: 6045145
Manufacturing Date: 2023-01-14 03:08:00
Registration Date: 2023-03-20 02:38:23
Warranty Start Date: 2023-04-14 03:08:00
Warranty End Date: 2024-04-13 03:08:00
Warranty Status: Under Warranty
Warranty Validity: 365 days
Purchase Country: Australia