Huawei Honor 30 Lite (MXW-AN00) Xóa Tài khoản (Huawei ID)

  • Date: 13 Jul 2021
  • Publisher: admin

remove Huawei ID

Huawei Honor 30 Lite (MXW-AN00) Xóa Tài khoản (Huawei ID)

Phiên bản MXW-AN00 3.1.1.208(C00) loại bỏ ID done

Chúng tôi có nhận xóa từ xa cho anh em kỷ thuật

Dev VNGSMServices

z2610827143638_f1b5997b8e023c2836cb97627d071337

z2610826792754_cc4926fda8c3b48939eec2c0ea4105ab