Samsung MTK Erase FRP with Box

  • Date: 17 Jul 2021
  • Publisher: admin

Samsung MTK Erase FRP

Samsung MTK Erase FRP with Box

List Support SM-A013F, SM-A013G, SM-A013M, SM-A022F, SM-A022G, SM-A022M, SM-A107F, SM-A107M, SM-A125F, SM-A125M, SM-A125N, SM-A125U, SM-A125U1, SM-A215U, SM-A215U1, SM-A215W, SM-A315F, SM-A315G, SM-A315N, SM-A325F, SM-A325M, SM-A325N, SM-A415F, SM-M013F, SM-M017F, SM-M022G, SM-M022M

Sau đây là hướng dẫn cho thành viên web xóa FRP tất cả các mẫu trên, có rất nhiều box và công cụ hỗ trợ nhưng ở đây chúng tôi hướng dẫn cho các bạn sử dụng box CM2, vì box có tích hợp sẵn VN-SERVER

Cài đặt InfinityBox_install_CM2MT2_v2.26.7z

(Sau khi cài đặt kết nối với VN-SERVER và khởi động thiết bị)

Thự hiện hướng dẫn với 3 hình bên dưới (chúng tôi có tích hướng dẫn từng hình)

0. select CM2 function

1. Hw report CM2

2. Erase FRP by CM2

Với mỗi lần gắn usb anh em vui lòn test point.